<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, October 30, 2009

Rhian Ramos thankful

Pasalamat si Rhian Ramos na finally tinanggap ang tambalan nila ni Dingdong Dantes sa Stairway to Heaven at patunay dito ay ang magandang rating ng soap. Sabi ni Rhian, baka na-curious sa kanila ang viewers at binigyan sila ng chance kaya tumaas ang viewership.

Mas komportable na si Rhian kay Dingdong ngayon at nakakapagbiro na hindi na niya kailangang mag-lipstick sa kissing scene nila dahil mahahaba ang eksena at mabubura rin lang kung magre-retouch siya ng lipstick.

“Happy ako kung anumang working relationship namin ni Dingdong, hindi lang siya friend, food buddies din kami. Kung sa mall ang taping namin, ‘pag breaktime, hanap kami agad ng restaurant na makakainan. Thai food ang gusto ko at siya’y Persian food, magkasundo kami’t pa­reho naming love kumain,” kuwento ni Rhian.

Samantala sa Stair­way to Heaven, magi-guilty si Jenna (Rhian) at biglang yayayaing magpakasal si Charlie (TJ Trinidad). Kaso, malalasing si Charlie the night before the wedding
, late siyang magigising at siya na lang ang hinihintay sa huwes. Sa halip na si Charlie, si Cholo ang darating sa kasal ni Jenna.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites