<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 03, 2009

Becky Aguila ayaw magmukhang kontrabida?

Sa kanyang text brigade sa Startalk, hindi itina­go ni Becky Aguila ang kanyang pagka­dismaya sa paraan kung paano inilahad ng programa ang kuwento ni Rowena “Mel” Pulma­no, dating alalay ni Jennylyn Mercado, nitong Sabado.

Becky’s exact words were: “Ginawa n’yo na naman kaming kontrabida.”

For a 14-year-old talk show, hindi katanggap-tanggap ang perception ni Becky para masabing kumikiling kami sa isang panig, and that is Mel’s. Lest Becky forget, in recent past ay puro side nila ni Jen ang inilabas ng Startalk yet Mel never got back at us to say we made a villainess out of her.

Apparently, it appears na ang gustong mangyari lang ni Becky ay puro panig nila as this media mileage would further incriminate Mel na nakapiit na nga sa salang qualified theft at non-bailable pa!

Gusto ko ring isipin na hindi pa lubos na masaya si Becky seeing a former boot-licking staff languish in jail. It’s just too bad na ang pobreng Mel ay literal na pobre at walang ipambabayad kung sakali mang payagan siyang makapagpiyansa.

But seeing Becky react that way is far worse. Mas nakakaawa pa si Becky kesa kay Mel. Hopefully, truth will set her free.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites