<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 22, 2009

Dingdong Dantes won't run for public office

WALANG balak kumandidato si Dingdong Dantes o tumanggap man lang ng anumang posisyon sa gobyerno kung sakali mang mahalal ang kanyang presidential bet na si Noynoy Aquino. Kasi, iniintriga na nga-yon pa lang si Dingdong bu-hat nang lumabas siya sa political ads ni Noynoy.

Idagdag pa ang bagong movement niyang sinalihan, ang Ayos Na! isang youth movement para isulong sa mga kabataan ang kabutihan ni Sen. Noynoy Aquino kaya karapatdapat itong ihalal sa 2010 elections. Ma-ngangalap si Dingdong ng at least 500,000 supporter na mga kabataan para sa Ayos Na!

Ani Dingdong: “Tumu-tulong ako kay Noynoy dahil naniniwala ako sa programa niyang pang-edu-kasyon. Pangunahing pa-ngangailangan iyan ng mga kabataan.”

Walang anumang kapa-lit ang pagtulong na ito ni Dingdong.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites