<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 14, 2009

Jolina Magdangal mag-iiba ng image

Mahabang panahon ang rehearsal para sa re-launch ng S.O.P. sa November 22, dahil Thursday pa lang, nagre-rehearse na ang mga kasama sa show. Closed-door lang yata ang rehearsal dahil hindi nasilip kung sino ang mga nagre-rehearse.

Ang tiyak ng aming source, may mga bagong muk­ha at dati ng mainstays ng show ang nagpa­papawis mag-rehease. Balitang may mga maalis na mainstay ng show, either tuluyang ma­alis, pagpa­pahingain o ililipat sa ibang show ng GMA 7.

Isa sa mga pangalang lumutang na mawa­wala sa show ay si Jolina Magdangal bilang pakiki­simpatiya raw sa manager niyang si Perry Lansigan na nag-resign sa GMA-7. Pero ang balita, ibabalik din si Jolina sa S.O.P. sa January next year. Baba­guhin lang daw ang image nito para iba na ang dating sa pagbabalik.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites