<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, November 25, 2009

La Divas, nakademanda na rin?

GAANO kaya katotoo na nakademanda na rin ang La Divas na kinabibilangan nina Aicelle Santos, Maricris Garcia at Jonalyn Viray da-hil sa pagbabago ng tono ng Pambansang Awit ng Pilipinas sa nakaraang laban ni Pacquiao.

Kahit sabihin pang humakot ng paghanga ang La Diva trio dahil talaga na-mang napakagaling ng kanilang rendition ng Pambansang Awit, ididemanda pa rin sila dahil may isyung ini-ba rin nila ang tono ng Lupang Hinirang.

Ayon sa grupong magde-demanda sa La Diva nakasulat daw sa batas na maaa-ring awitin ang Lupang Hi-nirang sa iisang paraan lang at ito ay sa tono ng pagkaka-areglo ni Julian Felipe, ang taong nag-compose ng ating Pambansang Awit na Lupang Hinirang. Isa raw itong sagradong awitin na dapat ay hindi bini-bigyan ng bagong tunog.

Ang tanong, si-no ba ang may kasa-lanan, ang kumanta o ang nag-ayos ng bagong tono ng kanta? Siguro, ang dapat idemanda ay kung sino ang nag-areglo ng bagong bersyon ng Pambansang Awit.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous girly said...

What is important is we sing our Nath. Anthem song with a great pride and not sing it like a rock tempo song.Please dont make this a big issue. Focus on other beneficial issues.PEACE.

10:08 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites