<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 29, 2009

Vic Sotto stockholder na ng TV5?

Sa paugong na paugong na balitang baka partner na ng TV5 si Vic Sotto dahil sa dalas ng mga appearances niya sa channel at sa mga events nito gaya noong nakaraang Ad Congress sa Subic, madadagdagan pa ito dahil siya ang special guest sa show na produced ng anak ng kumpare niyang si Joey De Leon sa Front Act with Mike & Stanley ngayong Linggo.

At home naman kasi talaga si Bossing sa special interview na ito dahil kasama niya ang mga stand-up comedy artists na sina Mike & Stanley na avid fans niya, not to mention ang anak ni Joey na si Jako, na siyang producer ng show.

Abangan ang special guesting na ito ni Bossing sa episode na Mike & Stanley presents The 21st Advertising Congress in Subic, at alamin ang sagot sa Tambytes Question of the week: “Ano sa Tagalog ang advertising?”

May interviews din sila with Rey Langit, Troy Montero, at ang grupo ng Talentadong Pinoy Hall of Famer na Tribal Dancers.

Lahat ng iyan ay matutunghayan sa Front Act ngayong Linggo, 6:00 PM sa nag-iisang ka-shake ng bayan, TV5.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites