<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, November 07, 2009

Wala raw TFC, Sexbomb super flop sa Canada

Sinabi ni Rochelle Pangilinan na ang dahilan kaya nag-flop ang palabas nila ng Sexbomb sa Canada ay dahil hindi sila napapanood sa TFC. Pero bago niya ito sinabi ay nag-isip muna siya, bago siya nagbitiw ng salita na hindi maganda para sa isang Kapuso. Dapat din siguro nag-isip muna sila ng grupo niya bago sila pumayag na mag-show sa ibang bansa.

Siguro ang unang naging konsiderasyon nila ay ang kita, hindi ang naging resulta.

Bakit niya sisisihin na walang TFC kaya hindi alam ng mga tao sa Canada kung sino sila.

Sinabi niyang mas pinagkaguluhan si Vhong Navarro dahil alam ng mga nanonood ang mga kanta nito dahil nga sa TFC.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites