<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 28, 2009

Aljur walang pakialam kay Kris pag walang camera

Kung nakikita ko sila sa big screen, mapa-TV man o movie, akala ko sila na ang pinaka-sweet na pareha. Sabi ko epitome sila ng isang perfect loveteam, mapagmahal sa isa’t isa na parang wala nang ibang tao sa paligid, sila lamang.

Medyo, nagulat ako nang isang araw ay naka­sabay ko sila sa lobby ng GMA Network. Naghi­hintay kami ng magdadala sa amin sa set ng Sana Ngayong Pasko. Silang dalawa naman ay hini­hintay na makumpleto ang grupo nila na magsa­sagawa ng isang mall show. Nung paalis na sila ay nakita kong nauna nang lumabas ng building si Aljur at sumakay na ng van samantalang si Kris at ang alalay niya ay hindi magkandatuto sa pagbit­bit ng kanilang maraming dalahin.

Ano ba yun?! Bakit parang walang pakialam na iniwan na lamang ng sukat ni Aljur ang babaeng pinaniniwalaan ng mga fans na “the apple of his eyes”? Kung may relasyon sila, dapat gentleman si Aljur to have waited for Kris at si Kris naman should have expected a gentlemanly act from her ka-loveteam. Tulungan man lamang nito siya sa kan­yang gamit o kung ayaw man nitong magbuhat ay hintayin siya o alalayan sa pagsakay sa sasak­yan, hindi yung nauna pang sumakay sa ka-love­team.

Dapat ko bang i-conclude na hanggang sa screen lamang ang sweetness nila, that in real life, wala silang pakialaman sa isa’t isa?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites