<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 07, 2009

Krista Ranillo, dumating na

Luhaan ang mga reporters na nagpunta kahapon sa NAIA Terminal 2 at nagbakasakali na makukunan nila ang pagdating ni Krista Ranillo.

Walang Krista na umapir at mabilis na kumalat ang balita na may sumundo sa kanya sa loob ng eroplano para hindi na siya dumaan sa imĀ­miĀ­gration at ma-sight ng media.

May tsismis na si Retired Gen. Angel Atutubo ang nag-escort kay Krista.

Kung true ang tsismis, sino ang nag-request kay Papa Angel na bigyan ng special treatment si Krista? Naging ka-level si Krista ng mga diplomat at VIP!

Bakit kailangan na padaanin siya sa ibang gate? Bakit siya umiiwas sa press?

Ayaw ni Luli Arroyo ng ganyan. Naturingan si Luli na presidential daughter pero hindi siya nagde-demand ng VIP treatment sa kanyang bawat biyahe sa ibang bansa.

Pumipila siya sa immigration tulad ng mga ordinaryong pasahero.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites