<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 22, 2009

Marian Rivera dapat magbago na ng ugali

HINDI namin alam kung ba-kit magpa-Pasko na lang ay ayaw pa ring tantanan ng negang isyu itong female big star kuno ngayon ng GMA-7 na si Marian Rivera.

Kung anu-anong negative issues ang ibinabato sa sikat daw na aktres simulang pasukin nito ang showbiz tulad ng pagtataray at pagiging palengkera.

Kakaloka ang mga is-yung ito kung tutuusin sa isang newcomer pa ring ar-tistang tulad niya noh!

Kung nagpapakatotoo man si Marian sa kanyang ugali na kanya sigurong pinagmulan o kinalakihan, aba’y hindi na siya ordinar-yong tao ngayon kundi isang public property at iniidolo na ng marami. Kaya dapat ay baguhin niya na ang kanyang masamang pag-uugali.

Marami nang naiinis sa aktres kaya dapat na siyang magbago, or else, sure na babagsak siya sa lupa mula sa matayog niyang kinaroroonan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites