<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 05, 2009

Paolo Bediones nasilaw sa offer ng TV5

“Growth” ang inirason ni Paolo Bediones sa paglipat niya sa TV5 at iwan ang GMA 7 na 14 years din niyang pinagtrabahuan. Three-year exclusi­ve contract ang pinirmahang kontrata ng TV host sa TV5 at nagsimula ang kon­trata niya sa Christmas Party for the Press kung saan, sila ni Ryan Agoncillo ang nagtulong mag-host.

Three regular shows ang nakatakdang gawin ni Paolo sa TV5 at isa rito ang pagko-co-host sa Shall We Dance with Lucy Torres-Gomez this December na. Maganda rin kung matutuloy ang naisip na show nila ni Ryan na magkasama.

Bukod sa three shows, may Smart endorse­ment din si Paolo worth one million na agad ibibi­gay sa kanya once pumirma na siya ng kontrata. May cor­porate position din siya na tutulong sa talent development and training ng TV5 talents.

Nagka-sleepless nights si Paolo sa pag-iisip kung dapat ba siyang lumipat at hindi at malaking bagay para tanggapin ang offer ng TV5 ang corporate position. Bago pumunta sa Christmas Party, pumunta muna sa GMA Network si Paolo para magpaalam sa mga bossing ng network at kahit malungkot ang paalaman, masaya ang lahat para sa kanya at sinabihang “do good” sa bago niyang home network.

Mami-miss ni Paolo ang GMA 7, ang mga naka­sama niya sa trabaho at naka­lulungkot na hindi na siya ang magho-host sa bagong season ng Survivor Phillipines. Ang maganda, willing siyang i-train ang ipapalit sa kanyang host ng reality show.

[via]

Labels:

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

bitter GMA 7

7:09 AM  
Anonymous girly said...

I am sad to know that Paolo will be transferred to tv5 since I am happy with GMA stars and variety shows.But happy for him
for better professional growth.

9:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

nasilaw sa corporate position. walang utang na loob!!!

11:23 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites