<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, December 25, 2009

Susan Roces, ayaw ng Christmas reunion

Araw ng Pasko ngayon, pero mula nang pumanaw si Fernando Poe, Jr., hindi na nagpaplano ng mga gagawin sa Kapaskuhan si Ms. Susan Roces dahil ayaw niya ng reunion.

“Nalulungkot lang ako sa mga reunion dahil nabibilang ang mga mahal natin sa buhay na wala na sa piling natin. Ayaw kong makarinig ng mga salitang “sayang, sana nandito pa siya.” Kung ano na lang ang nad’yan, gawin mo. I’m not a ceremonial person na kailangang lahat sama-sama sa Pasko. Ang importante, magsimba at magbigay-galang and let the kids enjoy. I have six grandchildren,” sabi ni Ms. Susan.

Naniniwala si Ms. Susan na ayaw ni FPJ na malulungkot siya this Christmas season kaya ibinigay sa kanya ang ChristmaSerye ng GMA-7na Sana Ngayong Pasko. Dahil sa taping na aabot pa hanggang January 4, 2010 wala nga namang time malungkot si Ms. Susan.

Samantala, mamaya sa Sana Ngayong Pasko ang isa sa pinakamalungkot na episode ng series. Mag-isa si Gordon (Christopher de Leon) sa harap ng mesa na puno ng pagkain, wala siyang kasalo dahil umalis lahat ang kasama niya sa bahay. Umalis si Remedios pagkatapos pirmahan ang deed of sale ng bahay, pupunta ito sa simbahan at du’n mawawalan ng malay.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites