<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, January 19, 2010

Ariel at Gelli magma-migrate na lang sa Canada

Hindi na bago yung balitang magma-migrate na si Gelli de Belen kasama ang asawa niyang si Ariel Rivera at dalawa nilang anak na lalaki sa Canada na kung saan nagbuhat si Ariel.

Walang proyekto sa kasalukuyan si Gelli mata­pos ang ilang taong paghu-host ng SiS sa GMA 7 pero hindi ibig sabihin ay magtutuluy-tuloy na ito. Katunayan, may nakatakda siyang gawin na serye pero hindi pa niya puwedeng ibigay ang detalye nito.

Hindi naman itinanggi ni Gelli na talagang may plano sila na manirahan sa Canada. Andun ang pamilya ni Ariel, hindi naman as if they will be totally on their own. Meron namang tutulong sa kanila habang sinasanay nila ang sarili nila na mamuhay sa ibang lugar pero matagal pa ito, baka makalakihan pa ng dalawa nilang anak.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites