<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, January 15, 2010

Jolina Magdangal parang si Lady Gaga

“Soon” ang sagot sa amin ng isang tinanong kung kailan babalik sa SOP si Jolina Magdangal at magu­gulat daw ang viewers sa bagong image ng singer-ac­tress. Ipinakita na raw sa mga taga-SOP ang pic­tures o video ng “new Jolina” na mala-Lady Gaga nga.

Umaasa ang mga nasa likod ng new image ni Jo­lina na magugustuhan at tatanggapin ng viewers ang bago niyang katauhan. Kaya lang, hindi raw muna ipapa-interview si Jolina sa press ‘pag nakabalik na siya sa SOP, bakit kaya?

Hindi na mami-miss ng kanyang fans si Jolina pagbalik niya sa SOP, samantalang tuloy pa rin siyang ma­pa­panood sa Dear Friend at kasama siya sa cast ng Panday Kids as the mentor ng panday kids. Sa second quarter ng taon naman ito eere.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

awwss, talaga.

eh baka naman ang ikalabas nyan ay maging 'lady na gaga'?

1:08 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites