<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, January 16, 2010

Nora Aunor, naloko na naman ng promoter sa Canada

May problema pa rin pala hanggang ngayon ang Canada concert tour
ng superstar na si Nora Aunor dahil hindi tumupad sa usapan ang promoter ng concert at si Guy (Nora) ang mga producers ng limang lugar sa Canada ang naiipit.

May pinirmahang kontrata si Guy sa isang promo­ter sa Canada para sa limang guaranted shows sa iba’t ibang lugar tulad ng Vancouver, Toronto, Edmonton, Winnipeg, at Calgary.

As in any contract, may down payment upon signing of the contract - usually 25% or 50%. Ang may kon­trata ay bet­ween Guy at ang promoter sa Canada at ang promoter naman ang may hiwa-hiwa­lay na kontrata sa iba’t ibang producer sa mga lugar na nabanggit, unless iisa lamang ang producer ng limang shows sa magka­kaibang lugar.

Sa simula pa lamang ay hindi na tumupad ang promoter sa usapan at laman ng kontratang kanilang nilagdaan ni Guy. Ang kabuuan ng down­payment ay hindi pa naibibigay kay Guy samantalamg naibigay na ng concert producers ang full downpayment sa promoter.

Pinagmukhang kawawa ng promoter si Guy para i-follow-up ang kabu­uang bayad pero hindi na siya kina­kausap nito. Ang problema, si Guy ngayon ang naiipit sa mga producers na hindi naman niya direktang kausap.

Na­­­lu­­lungkot si Guy sa mga nangyayari. In good faith ang kanyang pagtanggap ng offer at pagpirma ng kontrata at nakatanggap siya ng kabayaran (partial) na $8,000 (hulugan pa). Kung hindi sisiputin ni Guy ang shows niya sa Canada, siya na naman ang mapa­pasama pero wala siyang kasalanan sa aspetong ito. Ang promoter ang kanyang hinahabol at ito rin dapat ang habulin ng mga producer.

“Diyan ako parati nasisira. Ang ending, ako parati ang may kasalanan dahil hindi naman alam ng mga tao ang totoong dahilan,” malungkot na pahayag ni Guy.

Pero isa kami sa umaasa na maaayos ang problema at magkaroon na lamang ng direktang kasunduan sa pagitan ni Guy at ng mga producers. In the meantime, puwedeng habulin ni Guy at ng mga producer sa Canada ang promoter dahil ito ang punu’t dulo ng problema.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Please identify the promoter?? Maraming mga legitimate promoter dito sa Canada na nasisira dahil sa mga kagagawan ng nasabing "promoter" na ito. Ipaalam dapat sa lahat para matigil na ito.

1:42 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites