<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, January 11, 2010

Regine Velasquez may bukol sa matris

Bumalik pala ang polyp o lump (bukol) sa matris ni Regine Velasquez kaya ito naospital kamakailan. Nawala na raw noon ang mga nasabing bukol pero na-detect na nagbalik ang mga ito ayon sa source.

Alaga ng OB-Gyne si Regine dahil hindi naman niya inililihim sa mga kaibigan niya na gusto na nilang magkaanak ni Ogie Alcasid.

Naghahabol na sa huling biyahe ang singer/actress. Hindi na nga naman paurong ang panahon.

Kailangan na niyang magkaanak bago mahuli ang lahat.

Hindi naman delikado ang polyp (mucous lining of an organ) dahil kalimitan ay benign ang ganito. Pero naniniguro raw sila Regine. Mahirap na raw magsisi sa huli.

Balitang maraming nabibiting trabaho si Regine dahil dito.

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

parang maraming kung ano-anung bukol ang lumalabas kay regine ngaun.

bakit kaya?

1:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

tawag sa probinsya namin ang ganyan ay miss bukel.

4:39 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites