<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, February 03, 2010

Rhian Ramos sabit sa bagong intriga

Sangkot na naman sa controversy si Rhian Ramos, pero saka na namin isusulat ’pag nakausap na namin siya para marinig ang side niya sa isyu.

Ayaw din naming sirain ang tuwa ng dalaga dahil maganda ang ratings ng Almost A Love Story episode nila ni TJ Trinidad sa Dear Friend.

Marami pang magagandang eksena ang mapapanood sa three Sundays na takbo pa ng series.

Samantala, masaya ang experience ni Rhian nang tanggapin ang Model Star Award sa Seoul, Korea mula sa Asia Model Awards. Sila ni Victor Aliwalas ang recipient ng said awards na ginawa sa Olympic Hall ng Olympic Park.

Awestruck at overwhelmed sina Rhian at Victor na katabi nila ang mga sikat na performers sa Korea gaya ng 2PM, 4Minute (darating sa bansa), cast ng Boys Over Flower at Korean novela actors.

Gawa ni Francis Libiran ang gown at suit na suot nina Rhian at Victor.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites