<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, March 09, 2010

Bagong ‘look’ ni Jolina ipinagtanggol ni Marvin

HINDI pinalampas ng detractors ni Jolina Magdangal ang kanyang bagong “look.”

Pero agad namang ipinagtanggol ni Marvin Agustin si Jolens sa mga bumabatikos sa makeover ng da-ting ka-loveteam.

Ayon kay Marvin, ‘di na raw kinonsidera ng mga mambabatikos ang effort ni Jolina para lang may bagong makita ang lahat sa kanyang desisyon na magpa-make-over.

Kaya naman laging nag-a-advice si Marvin kay Jolens na huwag na huwag magpapaapekto sa mga taong walang magawa kundi siraan at banatan siya sa kanyang new-look.

“Sabi ko nga kay Jolens, gawin ang makakapagpaligaya sa iyo. Don’t mind your dectractors!”

Kung si Marvin ang tatanungin, hindi niya kaila-ngan ang kung anuman ritwal para ma-maintain ang artista look.

May nag-aalaga sa kanyang kutis at pagpapanatili ng magandang panganga-tawan.

Kailangan ni Marvin na laging in top shape at fit dahil sa maaksyong eksena niya sa Panday Kids as Li-zardo

At kahit nagmamay-ari siya ng iba‘t ibang resto ay hindi siya nate-tempt na kumain nang todo-todo dahil alaga niya ang kanyang ka-tawan.

Anyway, thankful si Marvin sa magandang pa-ngangalaga rin sa kanya ng GMA-7. Hindi siya pinababayaan ng network at kapag may project na bagay sa kanya ay siguradong sa kanya itong ibibigay at ipag-kakatiwala.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites