<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 18, 2010

Lian Paz hindi na babalik sa sexy dance group

DEFINITELY ay hindi na babalik si Lian Paz sa EB Babes. Ayon kay Paolo Contis, ang ama ng baby nila ni Lian na si Xonia Iatana, hindi na makakaya ni Lian ang daily shows plus rehearsal.

Pero, inilinaw ni Paolo na kung gusto ni Lian na magbalik -showbiz, okay lang sa kanya. Kung gusto ni Lian na magbalik-school, susuportahan din ni Paolo. So far, malakas na ngayon si Lian at nakapag-iikot na silang sa mall.

“Nang mabuntis si Lian, nagpaalam na siya sa Eat Bulaga. Kaya expected na nila na hindi na makakabalik bilang dancer si Lian.

“Sa ngayon, sandali lang kami kung lumabas dahil sa iniisip namin ang bata. Bukod dito, breastfeed si Lian. Wala kaming katulong at kami-kami ang halinlinan sa pag-aalaga sa baby. Kung wala si Lian sa bahay, nandiyan ang nanay ko, nanay ni Lian o lola ni Lian,” kuwento ni Paolo sa set ng Show Me Da Manny.

May dalawang comedy shows si Paolo sa GMA-7, ang Show Me Da Manny at ang Wipe Out na mapapnood tuwing Lunes at Martes.

May sisimulan ding soap sa May or June si Paolo kaya naka-focus muna siya sa baby girl niyang si Xonia.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites