<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, March 07, 2010

Yasmien Kurd Focus sa pag-aaral

Naka-focus ang atensyon ni Yasmien Kurdi sa kan­yang pag-aaral kaya pili ang kanyang mga TV guest­ings.

Marami ang nagtatanong sa mga pinagka­kaabalahan ngayon ni Yasmien dahil bihira siya na mapanood sa TV.

By choice ang pagiging inactive ni Yasmien sa showbiz. Gustung-gusto niya talaga na makata­pos ng pag-aaral.

May mga request ako na natanggap mula sa mga fans ni Yasmien. Puwede ba raw na maging mainstay si Yasmien sa bagong show na ipapalit sa SOP? Hindi magkakaroon ng conflict sa pag-aaral ni Yasmien dahil walang pasok sa school tuwing Linggo.

Ipaubaya natin kay Yasmien ang pagde-desisyon. Basta pag-aaral ang involved, hindi ako nakikialam sa mga diskarte ng mga alaga ko dahil mas pabor ako na magkaroon sila ng college diploma. Ako pa nga ang laging nagsasabi sa kanila na hindi pang-matagalan ang career sa showbiz. Iba pa rin kung may fall back sila sa sandaling tumamlay na ang takbo ng kanilang career.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites