<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 16, 2010

Jolina gusto nang mag-asawa

Inamin ni Jolina Magdangal na nararam­daman na niya na hindi na magtatagal at iiwan na niya ang kanyang pagkadalaga.

“Kung ako, okay lang pero kasi ngayon ko lang ito napi-feel. Dati kasi hindi. Kahit isa-isa nang nag-aasawa ‘yung mga kasabayan ko, okay lang, hindi ako nag-worry. But now, parang iba na ang nara­ramdaman ko, parang may gusto akong hindi ko ma­wari. Kung ito ang nararamdaman nang ma­lapit nang mag-asawa, then malapit na ako sigu­rong lu­magay sa tahimik. Hihintayin ko na lang na may mag-propose sa akin,” seryosong sabi niya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites