<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 29, 2010

Manny Pacquiao binabarubal ng kalaban

Nakakainsulto ang mga pagbibintang na gina­gawa kay Manny Pacquiao ng kanyang mga ka­­laban sa pulitika. Ang tagal niyang inalagaan ang kan­yang pangalan at hindi lamang dito sa atin tini­tingala kundi maging sa ibang bansa rin.

Pero ano ang ginagawa ng kanyang mga kalaban? Hindi lamang niyu­yu­rakan ang kanyang dangal at maging ng lahing Pilipino rin sa pamama­gitan ng pagbibintang sa kanya ng mga kasalanan na ga­wain lamang ng masa­sa­mang tao, ng mga salarin at hindi ng isang katulad niyang naglaan ng ma­­ta­gal na panahon, nagbuwis ng kanyang buhay para marating ang kanyang kinala­lag­yan at ilagay ang Pilipinas sa mapa ng mundo sa larangan ng sports.

Kung ako ang tatanungin, it’s not worth it. Walang bagay o pera sa mundo ang maka­pag­bi­bigay sa kanya ng mas mataas na kara­ngalan na naibigay ng kanyang sport pero, sa ilang saglit lamang ay binarubal na ng pulitika.

Bakit nga ba siya tumatakbo? Gaano man pa­ngungurakot ang gawin niya, hindi pa rin papantay sa laki ng pera na ibinigay sa kanya ng boksing.

Kapangyarihan ba ang gusto niya? With the amount of money that he has, at sa taas ng popularidad niya, di ba isa siya sa makapangyarihang tao sa mundo na pinili ng isang sikat na babasahin, kulang pa ba ito sa kanya?

Manny, your fans and supporters and followers are saddened by the fact that what you’ve accomplished in the eyes of the Filipino nation ng napa­ka­ta­­gal na panahon ay sisirain lamang ng pulitika sa isang kurap lamang. Sana nakuntento ka na lamang sa pagiging isang boksingero na kampeon sa buong mundo.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

matagal na sigurong sira dahil nabugok siguro masyado ung utak sa laban sa boksing.

bukod sa pinasok na pulitika gusto rin maging rapper o singer.

o saan kapa. lol

8:13 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites