<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, April 15, 2010

Rochelle Pangilinan naiyak sa ‘galit’ sa tibong reporter

Hindi galit kundi naiiyak si Rochelle Pangilinan sa isyung nagpunta siya sa opisina GMA7 Vice President for Entertainment na si Ms. Wilma Galvante para magpa-handle ng showbiz career at palitan ang manager na si Joy Cancio.

“Walang katotohanan na nagpunta ako sa opisina ni Mam Wilma. Totoo na nagpunta ako sa 7th floor ng GMA7 hindi para kausa-pin si Mam kundi para bisitahin at kausapin si Ms. Ali Nocom (production manager ng Show Me Da Manny kung saan isa siya sa cast ng sitcom),” paliwanag ni Rochelle nang makausap namin sa taping ng SMDM last Tuesday.

“Pinipilit kasi nitong (name ng reporter na tibo) na nagpunta ako sa opisina ni Mam Wilma. Eh, wala naman siya doon at hindi naman niya ako nakita. Tsika nga sa akin na madalas daw gumawa ng isyu ito na wala namang katotohanan para lang makagawa ng isyu. Sana naman huwag ganoon kung totoo nga na gawain nito ang ganoong pagsusulat,” dagdag pa ni Rochelle.

Tinanong namin si Rochelle kung galit ba siya sa tibong reporter?

“Hindi ako galit! Naii-yak lang ako dahil hindi naman totoo. Nakakahiya kay Mam Wilma (Galvante) at sa aking manager (Joy Cancio),” mabilis nitong sagot.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites