<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, May 03, 2010

Claudine titigbakin na sa ere?

Parang a matter of life and death ang frantic call na natanggap ko mula sa isang staff ng ABS-CBN. Tanong kasi nito : Totoo nga raw bang sisi­bakin na sa ere ang soap ni Claudine Barretto?

Literal ngang a matter of life and death. Kelan lang isinilang ang show ni Claudine, heto’t maugong na tsismis tungkol sa pagkamatay nito. Pero tugon ko, wala naman akong nababalitaan tungkol sa cancellation ng Claudine, na nakaka-tatlong episode pa lang as of last Saturday.

Oo nga’t dehado ito sa katapat na Maalaala Mo Kaya, pero napakaaga namang pagsuko sa parte ng GMA 7 kung mawawala ito agad. Besi­des, it would not seem fair sa talent na sinalo ng network mula sa ABS-CBN.

Pero naalala ko tuloy ang usap-usapan sa ba­kuran ng GMA bago ini-launch ang show ni Claudine : Isang malaking good luck. At nagka­totoo nga.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

NO MORE NO LESS IT'S KARMA KASI UMALIS KA PA SA ABS CBN EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.

7:04 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites