<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 09, 2010

Jopay Paguia nilayasan na ang grupo

Nagpaalam na ang isa sa pinakasikat na Sexbomb member na si Jopay Paguia sa grupo.

Kaya pala hindi na siya nakikitang kasamang sumasayaw at umaarte ang Sexbomb girls.

Bukod kay Jopay, lima pang miyembro ng Sexbomb na wala na rin sa grupo.

Ayon sa kaibigan naming si Joy Cancio, CEO/president ng Focus E na humahawak sa Sexbomb Girls, kusang nagpa-release daw sina Daniel , Jopay at Yvette at pumayag naman si Joy.

Hindi na rin daw niya ni-renew ang kontrata nina Jacky, Cynthia at Shane at ayaw niyang idetalye ang kung ano ang dahilan.

Kaya isang nationwide audition ang kanilang gagawin para kumuha ng kapalit sa mga nawalang Sexbomb girls.

Magsisimula silang maglibot sa Batangas sa May 23, Pampanga sa May 29. Bacoor sa June 18 at sa Tarlac sa June 27.

Kaya kung gusto mong maging miyembro ng Sexbomb at ikaw naman ay maganda, magaling suma-yaw at 16-20 years-old, go na sa nasabing venue para mag-audition.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites