<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, May 15, 2010

Party Pilipinas in Baguio

Hindi lang pala si Direk Rico Gutierrez ang bagong director ng Party Pilipinas dahil mag-a-alternate sila ni Direk Mark Reyes at sa May 30 na raw hahawakan ng dalawa ang Sunday show ng GMA 7 na iniwan ni Direk Louie Ignacio.

Ang sabi sa amin, ibinigay lahat nina Atty. Feli­pe Gozon at Jimmy Duavit ang mga hininging conditions ni Direk Rico, kaya no choice ito kundi tang­gapin ang offer. Conflicting lang ang naba­lita­an naming pagsisimula ni direk Rico sa Party Pilipinas dahil ang unang nakarating sa amin, sa June pa ito magsisimulang idirek ang show, pero ang latest, sa May 30 na sila magsisimula ni Direk Mark.

Kundi kami nagkakamali, sa Baguio ang tele­cast ng Party Pilipinas sa May 30 at tiyak na aaba­ngan ito ng detractors at loyal viewers ng show. Si Rommel Gacho pa ang magdidirek ng Party Pilipinas bukas na gagawin sa CamSur Water­sports Complex.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites