<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 24, 2010

Carmina at Gelli may tampo sa GMA 7

May himig pagtatampo ang nabasa naming post ni Carmina Villaroel sa kanyang Twitter account sa non-participation niya sa 60th An­niversary Special ng GMA Network. Sabi ng post ni Carmina: “How can you not be part of a big celebration, if you’re one of their stars? Just wondering! Maybe because I’m not a singer nor a dancer.”

Natsika sa amin na ganun din ang sentimyento ni Gelli de Belen na gaya ni Carmina, wala rin sa anniversary show na ang TV coverage ay ipalalabas sa Sunday, June 27 sa SNBO.

Bakit nga kaya hindi naimbitahan sina Carmina at Gelli sa okasyon eh, may regular shows din naman sila sa network? Nakalimutan lang ba sila o tama ‘yung sinabi ni Carmina na baka dahil hindi sila singer at dancer, pero puwede naman silang magbasa ng spiel.

Anyway, sa sumunod na tweet ni Carmina, ibinalita nitong may new show siya at excited siya rito. “I really pray it will push thru’.”

Ibinalita rin ni Carmina na mag-i-enroll sa CCA si Zoren Legaspi dahil gustong maging chef ng asawa na co-host ng Kitchen Battles ng QTV11.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites