<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, June 15, 2010

Jolina Magdangal tinanggal sa Party Pilipinas!?

Wala si Jolina Magdangal sa Party Pilipinas last Sunday at akala namin, nasa ibang bansa ito o may ibang importanteng ginawa. Pero naintriga kami nang mabasa sa kanyang Twitter account ang na-post na “wala ako sa PP sa malalim na dahilan.”

Nag-tweet kami sa singer-actress para alamin kung bakit wala siya sa Independence Day special ng Party Pilipinas, pero lalo kaming naintriga sa sagot na ayaw na lang niyang magsalita at baka sabihing gumagawa siya ng isyu. Ay, ano kaya ang nangyari?

Nang makita namin si Jolina sa taping ng Comedy Bar noong June 9, we asked her kung ano ang gagawin niyang number sa Party Pilipinas at “wala pa” ang sagot nito, pero ang alam namin, by that time, alam na ng artists ang mga nakatoka nilang production numbers.

Makapagtanong nga kung ano talaga ang nangyari?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites