<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, June 28, 2010

Marian Rivera si Dingdong na ang endless love

Big challenge kay Marian Rivera ang End­less Love dahil pinaka-heavy drama ito sa mga ginawa niyang soap at tragic pa ang ending. Pina­dalhan siya ng DVD copy ng original Korean novela at napag-aralan niya ang karakter ni Jenny na kanyang gagampanan. Napansin niyang may mannerism si Jenny ’pag nai-stress at gagayahin niya iyon at dinagdagan pa nga.

Ano ang masasabi niya sa Primetime Queen at Reyna ng GMA 7 na mga titulong ibinigay sa kanya?

“Nagulat ako sa ibinigay nilang title at mala­king karangalan sa akin ’yun pero importante pa rin sa akin na masiyahan ang mga tao ’pag napa­nood ako bilang Marian Rivera at hindi dahil sa title na ibinigay sa akin,” reaksiyon ng aktres.

Natutuwa pala si Marian na muling maka­trabaho sina Dennis Trillo at Nadine Sa­monte na kanyang sinuportahan sa Super Twins.

“Five years ago nag-support ako sa kanila at masaya ako dahil naging mabait sila sa akin kahit supporting lang ako, kaya mabait din ako sa kanila,” pagbabalik-tanaw pa ni Marian.

Samantala, “oo” agad ang sagot ni Marian kung si Dingdong Dantes na ang endless love niya at “sana” ang sagot sa tanong kung gugus­tuhin niyang sa kasal mauwi ang kanilang relasyon.

“Very proud ako sa kanya, hindi lang ako nakakita ng matalinong tao, edukado at guwapo pa. Gusto ko ’yung ginagawa niyang pagdalaw sa mommy at lola ko at isinasama niya ako sa family niya. Sobra akong touched noong nasa States kami at mawala ang maleta ng mga pinamili ko. Hindi siya nag-shopping dahil hindi niya kayang mamili na nalulungkot at umiiyak ako. Pagdating ng maleta ko, saka siya nagyayang mag-shopping,” tsika ni Marian.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites