<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, June 17, 2010

Patrick Garcia welcome kay Jennylyn sa Father's Day

Kasama ni Jennylyn Mercado ang anak na si AJ sa interview niya para sa pagtatapos ng Gu­ma­­pang Ka sa Lusak sa Friday. Ang ganda-gan­da ng aktres ngayon at nakadagdag sa kan­yang aura na parang wala na siyang dina­dalang sama ng loob sa mga umaway, nanakit, at nagbi­gay ng problema sa kanya at feeling namin, malaki ang kinalaman dito ni Dennis.

Okay sa kanyang makita ni Patrick Garcia ang anak nilang si AJ sa Father’s Day at ’di ito problema sa kanya, pero kailangang si Patrick ang gumawa ng paraan. “Kung gusto niyang makita ang anak niya, gawin niya,” hamon ni Jennylyn.

Maghanda lang si Patrick dahil walking yata ang hobby ni AJ na walang kapaguran sa paglalakad at sabi ni Jennylyn, sa bahay nila, ak­yat-manaog ito at talagang walk nang walk. Open na rin siyang ma­ka­trabaho si Patrick, basta maganda ang project.

In one interview, sinabi ni Carlene Aguilar na pabor siya sa relasyon ng ex na si Dennis Trillo at ni Jennylyn. Any comment?

“Okay kami ni Carlene, lagi kaming nagti-text. Kinu­kumusta niya si AJ at sabi niya, the next time na may playdate sina AJ at Calix, sasama siya. Nag­lalaro ang mga bata sa pinagawa kong play­ground, may kanya-kanya silang laruan. Binigyan ni Dennis si AJ ng toy na parang galing sa Monster, Inc. Magkasundo ang mga bata, ‘tita’ ang tawag sa akin ni Calix,” bida pa ni Jen.

May next show na sa GMA 7 si Jennylyn after Gumapang Ka sa Lusak pero ayaw pang sabihin at hindi si Dennis ang kasama niya, pero tiniyak nitong walang mababago sa kanilang relasyon.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites