<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, July 10, 2010

‘Survivor Philippines’ celebrity contestants ayaw pang pangalanan

This Saturday ang alis ng second batch ng celebrities/castaways ng Survivor Philippines: Celebrity Edition at kahit mukhang successful ang paghihigpit ng staff ng reality show dahil walang masyadong spoiler na nakalalabas kung sinu-sino ang mga castaway at kung may nakakaalam man, hindi pinapangalanan sa pakiusap na rin ng staff.

Kabilang sa female castaway ang mestisa actress na galing sa Starstruck, pero kung anong batch, ’yun ang hulaan ninyo. Fragile ang dating sa amin ng actress at ’di namin akalaing sasali siya sa Survivor.

Nag-backout naman ang actor na galing din sa Starstruck sa ’di pa namin alam na dahilan. May mga kasali raw na reporters-journalists. Sino kaya sila?

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites