<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, August 10, 2010

Mga anak ni Janice busy sa kasalang John-Priscilla

Nakakatuwa ang Brazilian model-turned 2007 Miss Earth na si Priscilla Meirelles dahil na-ab­sorb na niya ang kultura ng mga Pinoy. Marunong na rin itong magsalita ng Tagalog at marunong gu­ma­mit ng po at opo. Ilang buwan na lamang ang bi­bi­­la­nga­­nin at tuluyan na siyang magiging Mrs. John Es­­trada. Siyempre pa, ex­cited ito sa ka­nilang nala­lapit na kasal ni John hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa home­town mismo ni Priscilla sa Brazil.

Magkasundung-magkasundo ang dalawa. Walang problema si Pris­cilla kung may mga anak man si John sa ex-wife nitong si Janice de Be­len. At kung ang dating Miss Earth lamang ang masu­sunod, gusto niyang im­bita­han din sa kanilang ka­sal ang ex-wife ni John na si Janice dahil imbita­do rin ang kanilang mga anak na may partisipasyon sa wed­ding pero mabilis na tinang­gihan ni Janice.

Ang mga anak na babae nina John at Janice ay tata­yong Junior Brides­maids habang ang mag-isa nilang anak na lalake na si Yuan ay tatayong Jun­ior Best Man. Ang mag-asa­wang Ri­chard Go­mez at Rep. Lucy Tor­res-Gomez ang tatayong Best Man at Matron of Honor sa kasal.

Hindi magtatagal ay tutulak ang magkasinta­hang John at Priscilla patu­ngong Brazil. Ang hindi la­mang klaro, Salve A. ay kung mauuna ang kasal nila sa Brazil kaysa dito sa atin na nakatakdang maga­nap sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon na isang beach wedding.

Samantala, isa si Priscilla sa mga tumayong key sponsors sa pagbubukas ng Shinagawa Lasik and Aesthetics Center sa The Enterprise Center sa Makati City nung nakaraang July 30.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites