<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, August 18, 2010

Survivor Philippines Celebrity Showdown

Sa August 30 pa mapapanood sa TV ang Survivor Philippines Celebrity Showdown hosted by Richard Gutierrez, pero marami na ang nakakaalam na apat na Survivor na ang natanggal -- una si Princess Snell na sinundan ni Ian Batherson. Natanggal na rin daw sina Mico Aytona dahil napanood na ito sa Walang Tulungan at Buwahi Meneses na binansagan pa namang Tribe Leader. Napagkikita na raw kasi ang apat samantalang dapat ay nasa Thailand sila para sa ginaganap na SP. Ang inaasahan naming mauunang matatanggal na castaway ay nandoon pa rin kaya nagulat kami.

Sana naman naging maingat ang na-tsugi na castaways hanggang hindi pa naieere ang reality show. Baka maulit uli ang nangyari noon sa Survivor Philippines na alam na kung sino ang naging winner kahit hindi pa tapos ang programa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites