<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, October 16, 2010

Rhian Ramos is not all Talk

HINDI ikinakaila ni Rhian Ramos ang super-closeness nila ni Mo Twister.

Pero pagdidiin ni Rhian, magkaibigan lang sila ng controversial TV host ng Paparazzi at Juicy.

Si DJ Mo raw ang lalaking madalas hingan ni Rhian ng tulong kapag may problema at madalas din daw na nakakatulong ito sa kanya.

Isang pagkatamis-tamis na ngiti naman ang naging reaction ni Rhian nang ma-katsikahan namin sa taping ng Kaya ng Powers, napapanood every Saturday sa GMA7, kasi hindi nakakaligtaan ni Mo na batiin siya sa Paparazzi at sabihin on air na mahal siya ng TV host.

“Ganyan naman si Mo, very vocal sa pagsasabi ng gusto niyang sabihin. Pero as of now, magkaibigan pa rin kami,” say ni Rhian na sa himig ay hinihintay lang na magkaroon ng lakas-loob si Mo na umamin sa kanya. Madaldal si Rhian, pero may sense ang bawat sinasabi kaya napakasarap kausap. Kaya siguro sila magkasundo ni DJ Mo dahil parehong may sense silang kausap.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites