<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, November 09, 2010

Jolina Magdangal hindi inggit sa anak ni Juday

Kahit anong pang-iintriga ang gawin ng press para mainggit si Jolina Magdangal sa kasabayan niyang si Judy Ann Santos na sinasabi nilang napag-iwanan na siya ng milya-milya dahil nag-asawa na ito’t nagsilang na ng kanilang panganay ni Ryan Agoncillo ay bigo sila, hindi kinagat ni Jolina ang bitag nila.

“Bakit naman ako maiinggit? Una-una lang ‘yan pero darating din ako diyan, malapit na ang time ko,” paliwanag ng dalagang masaya naman sa kanyang pagiging isang dalaga pa, lalo’t mayroon naman isang nagmamahal sa kanya na marahil ay naghihintay lamang ng tamang panahon para amukin siyang magpakasal.

Bukod sa sinalubong siya nito ng isang halik sa pisngi nang siya ay duma­ting sa kanyang birthday party, ikinasiya rin ni Jolens ang pagdating ng boyfriend niyang si Mark Escueta ng maaga sa lugar na pinagdausan ng kanyang party para pamahalaan ang pag-aayos ng kanyang photo exhibit.

“Mas siya ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa mga photos, kung aling mga larawan ang pagsasama-samahin dahil isa
rin siyang photographer,” pagmamalaki ng dalaga na umaming tumuntong na siya sa edad 30 pero ayaw pa niyang madaliin ang paglagay sa tahimik. Pero obviously, kinikilig siya dahil halos ayaw bitawan ng kanyang boyfriend ang kanyang kamay simula nang dumating siya. He only let go of her nang simulan na si Jolina na interbyuhin ng press.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites