<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, November 14, 2010

Marian Ri­­vera babalikan ni Richard

Nabasa namin ang tweet kahapon ni Annabelle Rama at ibinalitang may initial meeting na sila para sa Valentine movie ni Richard Gutierrez na co-produced ng Regal Films at GMA Films.

Walang binanggit na leading lady ni Richard si An­nabelle, pero lumutang ang tsikang si Marian Ri­­vera ang makakapareha uli ng aktor. Sila rin ang magkapareha sa Best Friend’s Girlfriend na kinagiliwan ng mga moviegoers at kumita pa. Ngayon pa lang, marami na ang natutuwa sa muling pagtatambal nina Richard at Marian.

Sabi, go signal na lang ng isang tao ang hinihintay ng kampo ni Marian bago nito tanggapin ang project. Binanggit sa amin kung sino ang taong ito, pero hindi muna namin isinulat ang name niya to be fair, tatanungin muna namin siya ha!

[via]

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

For sure magiging box office hit kapag si marian ang leading lady ni richard. Bagay sila!

2:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

love it!

6:41 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites