<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 18, 2010

Claudine Barretto malala na ang sakit

Unfair kay Claudine Barretto ang kumalat na rason nang pagkaka-ospital nito sa Medical City. Ang pamamaos ng boses ang iniinda ng aktres kaya nagpa-ospital at hindi dahil sa ibang rason. Matagal nang problema ng misis ni Raymart Santiago ang pamamaos ng boses, pero ‘di inaasikaso hanggang lumala na nga.

Pinagbabawalan siya ng kanyang doctor na magsalita habang under medication, ang problema, nagti-taping siya ng Jillian: Na­ma­mas­ko Po. Para hindi maging cause of delay sa taping, hindi sinasabi ni Claudine kay direk Mark Reyes na may dinaramdam na siya o bawal siyang magsalita dahil gustong magtrabaho.

Ang feeling ng manager ni Claudine na si Shirley Kuan, gina­gamit ng aktres ang taping para hindi siya ma-confine sa ospital. Naloloka si SK dahil hindi naman singer si Claudine, pero may problema sa throat. Hindi nito pinapa-check up ang throat at spray lang nang spray hanggang lumala na at payuhan siyang ipahinga muna ang boses.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites