<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, December 04, 2010

Labi ni Bayani nagsugat sa laban ni Pacman

Papagaling na ang mga sugat ni Bayani sa labi nang magkita kami kahapon sa album launch.

Nagkaroon ng sugat ang labi ni Bayani dahil sa sobrang lamig sa Arlington, Texas nang panoorin niya ang laban nina Manny Pacquiao at Antonio Margarito.

Napagod si Bayani sa biyahe pero nag-enjoy siya, kahit parang probinsiya ang pinuntahan nila ng kanyang asawa at biyenan.

Ang promo ng album niya sa Sony Records ang pagkakaabalahan ni Baya­ni habang hinihintay nito ang pagsisimula ng taping ng sitcom nila ni Cesar Montano sa GMA 7.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites