<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Monday, December 20, 2010

Manny Pacquiao namigay ng Toyota Vios

Kahanga-hanga ang ginawang pamimigay ni boxing champ at Sarangani Congressman Manny Pacquiao na hindi lamang isang bagong kotse na Toyota Vios kundi maging P1 million sa isang pa-raffle na nagsilbing highlight ng kanyang 32nd birthday celebration na ginanap sa General Santos City noong Sabado. Hindi ang pagbibigay on the spot ng dalawang nagla­lakihang premyo ang nakagugulat sa ginawa ni Manny kundi ang pangyayaring hindi niya ito ibinigay sa mga kamag-anak niya kahit da­lawang ulit siyang nakabunot ng pangalan nila. Katuwiran niya ay baka maakusahan pa siya ng pandaraya kung gagawin niya ito lalo’t malapit na kamag-anak ang pangalang nabunot.

Isang kamag-anak din ang sumunod na nabunot niya at, muli, hindi niya ibinigay ang prem­yo. Ang ikatlong winner ay isang kamag-anak din pero malayo na kaya pumayag na siyang papanalunin ito. Ang maganda ay hindi na niya binanggit pa ang pangalan ng dalawang malalapit na kamag-anak niya na unang nabunot para naman walang panghihinayang na maganap pa.

Ang Vios ay agad naiuwi ng nanalo dahil an­dun na’t naka-display sa lugar na pinagganapan ng party. Ganun din ang isang milyong piso na hindi naman pala ganun kabulto at nakayang hawakan ni Manny at maging ng winner sa raffle sa isang kamay lamang. Ang P1M na ibinigay ay pinaghatian nila ng kaibigan niyang si Gov. Chavit Singson.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites