<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, December 07, 2010

Sunshine Dizon nagi-emote sa GMA 7

Mabuti naman at hindi nakaapekto kay Sunshine Dizon ang huling pangyayari sa buhay niya nang makaaksidente ang asawa niya at mamatay ang nasagasaan nito. Nag-stop nga ito sa kanyang pag-aarista para mapangalagaan ang kanyang pregnancy tapos mati-threaten pa sa aksidenteng nangyari. Buti na lang at strong siya. She hopes to deliver by the end of the first quarter of 2011.

What saddens Sunshine ay ang pangyayaring hindi sila nabigyan ng tamang pangangalaga sa report ng network na pinagtatrabahuhan niya. Hindi rin iginagalang ang pakiusap nilang hindi magsalita.

Kung sabagay naman Sunshine, maintindihan mo sana na kahit hindi ka active ay artista ka pa rin. Interesado pa rin ang tao sa nangyayari sa iyo at sa miyembro ng iyong pamilya.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites