<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, February 22, 2011

Andres de Saya Sitcom sa GMA-7

Gagawin na pala ni Cesar Montano ang sitcom na Andres de Saya sa GMA-7 at kasama sa one-year contract niya sa network. Sa March na sisimulan ang taping at sa March ang airing. At least, mag-expire man ang kontrata ni Cesar sa July, dalawang shows ang magagawa niya.

Wala pa kaming alam na ibang detalye sa sitcom, gaya ng sino ang director at ibang cast. Ang alam lang namin, si Iza Calzado ang leading lady ni Cesar, pero pagbalik na siguro nito mula sa almost four weeks na bakasyon sa Australia itAngo magti-taping. Aalis si Iza sa March 9 at sa 31 na ang balik.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites