<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, February 06, 2011

Iwa Moto, galit!

Parang sa pelikula ang dialogue ni Iwa Moto na siya naman ang mangĀ­gugulo sa buhay ng babae na third party sa relasyon nila ng kanyang non-showbiz boyfriend na si Mickey Ablan.

Taga-showbiz ang babae na sumisira sa relasyon nina Mickey at Iwa kaya may banta ito na makaririnig ang girl kapag nagsalubong ang kanilang landas.

Hindi sinabi ni Iwa ang name ng babae na nagtatangka na maagaw ang kanyang boyfriend pero sa dami ng mga reporters na nag-iimbestiga, tiyak na lilitaw din ang pangalan ng mystery girl. Isang clue tungkol sa identity ng babae ang nasagap ko, hindi siya Kapuso o Kapatid dahil Kapamilya ang kinamumuhian ni Iwa.

Kitang-kita sa mukha ni Iwa ang sobrang galit habang nagsasalita. Kung sinuman ang babae na kanyang tinutukoy, dapat umiwas para hindi niya matikman ang galit ni Iwa.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites