<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 17, 2011

Jennylyn Mercado Updates

SPEAKING of Jennylyn Mercado, naiulat sa Showbiz Central na dumaan sa masusing operasyon ang kanyang tonsilitis kamakailan.

Kailangan niyang magpaopera dahil naaapektuhan na ang kanyang puso. Ngayon ay fully-recovered na si Jennylyn. Pero, bukod pala sa pagpapaopera, nagpa-tattoo pa siya ng pangalan ng kanyang anak na si Baby Jazz sa kanyang alak-alakan.

May bagong van din si Jen at bagong bahay na naipundar niya dahil sa pagsisikap sa showbiz career. Maraming blessings ang dumating kay Jen buhat nang nagkarelas-yon sila ni Dennis. Suwerte raw si Dennis sa kanyang buhay. By the way, mala-pit nang simulan ni Jen ang bagong soap sa GMA7.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites