<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Wednesday, March 09, 2011

La Diva umiingay dahil sa away

Totoo at hindi plain tsismis na may iringan sina Jonalyn Viray at Maricris Garcia ng La Diva.

Hindi nagsasalita ang dalawa pero ang fans nila ang nagkumpirma na may namumuong tensiyon sa pagitan ng kanilang mga kampo.

Hindi pa nagsasalita sina Jonalyn at Maricris tungkol sa kanilang alleged feud. Ewan ko lang kung papayag ang GMA Artists Center na basagin nina Maricris at Jonalyn ang katahimikan nila. Basagin daw o!

Sa totoo lang, masyadong tahimik ang La Diva. Kahit paano ay nakakatulong ang intriga na may misunderstanding pala ang grupo para mapag-usapan naman sila.

[via]

Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

masyadong feeling kasi yang jonalyn viray na yan e di naman siya sikat!

4:38 PM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites