<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Thursday, March 10, 2011

Michelle Madrigal and Jon Hall, no longer lovers but friends

Kahit umamin na si Michelle Madrigal na hiwalay na sila ni Jon Hall, wala naman daw dahilan para hindi matuloy ang pagsasama nila sa bagong fantasy series ng GMA-7, ang Captain Barbell.

Nasimulan na raw nila ang taping ng show bago pa man ang desisyon nilang maghiwalay at kapwa raw sila professional, kaya hindi puwedeng maapektuhan ng mga personal na pangyayari sa kanilang buhay ang kanilang career.

Nilinaw rin ni Michelle na kahit hiwalay na sila ni Jon, magkaibigan pa rin naman daw sila.

"Mutual decision" umano ang breakup nila.

Sa promotions nga raw ng fantasy series na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez, tiyak na magkasama pa rin sila.

Ang maganda rin kina Michelle at Jon, kahit hiwalay na sila ngayon, hindi raw sila maghihiwalay ng manager at mananatiling si Annabelle pa rin ang hahawak sa career nila.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites