<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Friday, April 15, 2011

Bella Padilla to join Bb. Pilipinas 2012

Ayaw daw munang sumabak sa pagpo-pose ng sexy sa men’s magazine ng GMAAC star na si Bella Padilla.

Balak daw kasi niyang sumali sa Binibining Pilipinas next year.

Tsika ni Bela, bata pa raw siya pangarap na niyang maging beauty queen kaya tutuparin talaga raw niya ito.

Ngayon pa lang, puspusan na ang ginagawa niyang paghahanda at lagi siyang nanonood ng iba’t ibang beauty contests para nga naman handang-handa na siya sa pag-join niya sa Bb. Pilipinas beauty pageant next year.

Say pa ng aktres, after Machete, isang pelikula ang kanyang gagawin na ayaw pa niyang i-reveal ang title at kung sinu-sino ang kanyang makakasama.

[via]

2 Comments:

Anonymous Mavelyn Ladlad Katty Perry of CDO Self-proclmained model said...

Ysa De Los Santos self-proclaimed photographer
Zoe Botwin self proclaimed make up artist
eien Almirante & janine lelis christ self proclaimed model

ang kapal. ang papangit mga ungas!!!

12:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

Yza De los Angeles self proclaimed photographer

eh ang pangit nga ng mga kuhay niya eh...

12:58 AM  

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites