<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Saturday, April 02, 2011

Kyla is a Virgin Bride

PAGKATAPOS ng number ni Kyla sa Party Pilipinas last Sunday, nagpaunlak ang singer na makipagtsikahan sa ilang reporters sa souvenir room ng Studio 7 ng GMA Network Center.

Kuwento ni Kyla, conservative ang pamilya nila kaya ayaw niyang may nasusulat sa relasyon nila ng sikat na PBA player na si Rich Alvarez.

Nakiusap si Kyla na huwag naming isulat na siya ay isang “virgin bride” dahil ayaw daw ng kanyang parents na pag-uusapan in public ang kanyang pagkababae.

Pero isinulat namin ito para patunayan sa publiko na mayroon pa rin namang mga tunay na dalagang Filipina na ibinibigay lang sa minamahal ang pagkababae kapag sila ay kasal na.

Nais din naming maging huwaran si Kyla at ang parents niyang nagpalaki sa kanya at humubog sa kanya para maging tunay na dalagang Filipina.

Ang sabi lang niya, once na ikasal sila ni Rich, wala pa raw sa isip ni-yang magbuntis kaagad dahil gusto raw nilang i-enjoy muna ang isa‘t isa.

Mas bibigyan daw nila ng priority ang pagbabakasyon sa iba‘t ibang bansa.

Sa limang taon kasing relasyon nila, ayon pa kay Kyla, hanggang Tagaytay pa lang ang pinakamalayong napupuntahan nila.

And take note, buong maghapon lang at ‘di puwedeng abutin sila ng gabi.

Magkasing-edad sila ni Rich (both 30- years-old) at sa simbahan daw sila magpapakasal dahil pareho silang Katoliko, although wala pa raw silang definite schedule para sa kanilang wedding.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites