<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 17, 2011

Mapapangasawa ni Pia sobrang mahiyain

Naunahan ko si Pia Guanio sa kanyang kuwento na nakahiga pa siya sa kama at kagigising lang nang mag-propose ng kasal ang boyfriend niya na si Steve Mago.

Tumpak ang report ko dahil inamin ni Pia ang pagkagulat kaya nagtalukbong uli siya ng kumot.

Umaga nang matanggap ni Pia ang proposal dahil naghanda si Steve ng breakfast with matching champagne.

Mahiyain si Steve kaya hindi siya na-convince ni Pia na mag-guest sa Showbiz Central noong Linggo. Hindi nawawalan ng hope ang mga fans ni Pia na darating ang araw na makikita nila ang hitsura ng mysterious fiancé ng kanilang idol.

Hindi puwedeng i-deny na masayang-masaya si Pia sa bagong chapter ng kanyang buhay.

Halatang-halata na ready na siya na lumagay sa tahimik at magsimula ng pamilya. Nagbigay ng hint si Pia na ikakasal sila sa 2012 at baka summer season ito kaya nagkaroon ng haka-haka na isang beach wedding ang mangyayari.

Kung tama ang mga hula, may bahid ng katotohanan ang tsismis na posibleng ikasal sina Pia at Steve sa Amanpulo, isang sosyal at very expensive beach sa Palawan.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites