<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Sunday, May 29, 2011

Marco Alcaraz With No Regrets

Hindi bida ang role ni Marco Alcaraz sa Sisid ng GMA-7 na pilot na bukas, kaya ang tanong namin, hindi ba siya nagsisi na agad nawala ang karakter niya sa My Lover, My Friend na isa siya sa mga bida at mataas ang ratings hanggang natapos?

“Pasalamat ako na kahit two weeks, nakasama ako sa My Lover, My Friend, sana next time, may lead role na dumating sa akin at matagal ang exposure ko. Pero masaya rin ako rito sa Sisid, ibang experience naman ito bilang tauhan ni Bembol Roco na magkakarelasyon sa asawa niya,” ani Marco.

Engaged to be married end of next year si Marco kay Lara Quigaman kaya nag-iipon siya. Baka beach wedding sa Batangas ang maging wedding nila at naniniwala ang actor na makakatulong sa relasyon nila ang kanilang long engagement dahil marami pa silang nadidiskubre sa isa’t isa.

Bukas na mapapanood ang Sisid after Nita Negrita sa direction ni Ricky Davao na ngayon lang makakatrabaho ni Marco.

[via]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites