<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d26480880\x26blogName\x3dGMA7+News+Today\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mirrorwildthoughts.blogspot.com/\x26vt\x3d2852052905181515934', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
---------------------------
Do you want to receive these daily Kapuso Stars updates in your inbox? All you need to do is SUBSCRIBE to this blog for FREE. Please find the subscribe button on the sidebar.
---------------------------
Tuesday, May 31, 2011

Playful Kiss Ko­rea­n Novela on GMA 7

Nagsimula nang mapanood kahapon, ang Ko­rea­novelang naging isang YouTube sensation at na­itampok sa CNN dahil sa popularidad nito.

Ang Playful Kiss, hango sa manga na Itazura Na Kiss, ay nagkaroon ng 520,000 hits sa YouTube.com dalawang araw matapos i-post ang unang episode nito. Ito ang kapalit ng Temptation of Wife sa GMA.

Handog ng Playful Kiss ang makulay na kuwento tungkol sa isang beautiful-yet-clumsy girl na nagkagusto sa isang cold-hearted at perfectionist guy. Si Honey Oh (played by Jung So Min), ay isang high school student na hindi gaanong mahusay sa klase.

Nahulog ang kanyang loob kay Gelo Baek (Kim Hyun Joong) sa unang beses pa lamang na makita niya ito. Kaya lang, exact opposite niya ang lalaking kanyang hinahangaan; ito ay matalino, sikat at halos perpekto.

Minsan, ipinagtapat ni Honey kay Gelo ang kanyang nararamdaman ngunit hiniya at ni-reject siya nito. Dito na nakialam ang tadhana na siyang nagtulak upang tumira sa iisang bubong ang dalawa.

Maraming nagsasabing nagsisimula sa pinaka­maliliit na bagay ang pagbabago ngunit maging totoo kaya ito kina Gelo at Honey?

Paano makakatulong ang isang munting mapag­larong halik upang umusbong ang isang pag-ibig na kapwa nila hindi inaasahan?

Panoorin ang Playful Kiss Lunes hanggang Bi­yernes bago ang Magic Palayok sa GMA 7.

[via]

0 Comments:

Post a Comment

<< Back to Kapuso HomeTechnology Blogs - Blog Top Sites